Funktionsbeskrivelse for sygeplejerske

Ansættelsessted: Strandbakkehuset Børne-og ungehospice, Strandbakken 1, 8410 Rønde
Organisatorisk placering: Reference til afdelingssygeplejersken
Ansættelsesform: Overenskomstansættelse svarende til Regionens aftaler med Dansk Sygeplejeråd

Uddannelseskrav: 

 • Uddannelse og dansk autorisation som sygeplejerske.
 • Klinisk erfaring indenfor pædiatri og/eller palliation.
 • Gerne efteruddannelse relateret til børn, unge og familier, og/eller palliation til børn og unge.

Kliniske funktioner
Med fokus på familiens livssituation som en helhed og med afsæt i barnets/den unges aktuelle plejeproblemer/-behov er det sygeplejerskens opgave at medvirke til at sikre et tillidsskabende pleje-og omsorgsforløb i en tidlig, sen og terminal palliativ fase i Strandbakkehuset og i hjemmet. Sygeplejersken arbejder både selvstændigt, tværfagligt og tværsektorielt. Opgaverne veksler mellem kritiske, akutte og komplekse patientsituationer i forskellige familiedynamikker og familiemønstre.

Sygeplejersken er ansvarlig for at:
 • Arbejde ud fra Strandbakkehusets overordnede målsætning, ide og værdigrundlag; Liv, leg og lindring.
 • Medvirke til at sikre kontinuitet og livskvalitet i patientforløbene.
 • Afklare barnets og familiens forventninger til indlæggelsesforløbet.
 • Sikre medinddragelse af familiens og netværkets ressourcer i forløbet. 
 • Observere, identificere og handle på barnets/den unges problemstillinger og behov.
 • Planlægge, udføre, koordinere og evaluere palliativ pleje og omsorg på et grundlæggende avanceret og specialiseret niveau med indlevelse, omhu og respekt for den enkelte patients/families fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov og ønsker.
 • Anvende sygeplejefaglige retningslinjer og instrukser i overensstemmelse med Strandbakkehusets standarder.
 • Bidrage til faglig og etisk refleksion omkring patientforløb i monofaglige og tværfaglige fora.
 • Inddrage praktiske og økonomiske overvejelser/hensyn.
 • Yde hjælp og støtte til familien/de pårørende, samt være opmærksom på og have respekt for den enkelte families værdinormer og traditioner.
 • Støtte patienten og de pårørende til oplevelse af livskvalitet og mestring.
 • Støtte patienter, pårørende og efterladte i sorg og krise. 
 • Bidrage aktivt til oplysning om palliation og døden i samfundet.
 • Indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med de forskellige faggrupper, hvor der udvises respekt og interesse for den enkeltes viden og erfaring – til gavn for udviklingen og koordineringen af den palliative indsats hos den enkelte patient.
 • Udarbejde patientjournal/-rapport for den enkelte patient med henblik på at sikre kontinuitet i dokumentation for den kliniske palliative omsorg, pleje og behandling.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i arbejdet i henhold til lov om sygeplejersker og under ansvar efter borgerlig straffelov.
Undervisende/vejledende opgaver
Sygeplejersken er ansvarlig for at:
 • Indgå i undervisende og vejledende opgaver i forhold til patienten og dennes pårørende.
 • Medvirke til introduktion af nyansatte.
 • Deltage aktivt i den kliniske uddannelse af evt. kommende studerende eller andre.
 • Medvirke til at udarbejde og gennemføre undervisning for kolleger og for de fagpersoner, der frekventerer hospice med henblik på uddannelse.
 • Ajourføre egen uddannelse således, at sygeplejersken til enhver tid er ajour med de krav, som stillingen indebærer.

Administrative/koordinerende funktioner

Sygeplejersken er ansvarlig for at:
 • Sikre at patientens rettigheder overholdes.
 • Deltage aktivt i tilrettelæggelse og afvikling af personalemøder og faglige udviklingsmøder.
 • Anvende og prioritere ressourcerne med henblik på at lede og koordinere det palliative patientforløb under hensyntagen til personalemæssige og økonomiske ressourcer i samarbejde med øvrige aktører i sundhedsvæsnet.
 • Bidrage med indhold til Strandbakkehusets årsskrift.
 • At arbejde aktivt for et godt samarbejde med alle som er tilknyttet Strandbakkehuset - personalet, de frivillige, bestyrelsen og Støtteforeningen Hospice Djursland og Strandbakkehuset.


Udviklende funktioner

Sygeplejersken er ansvarlig for at:
 • Udnytte de muligheder i hverdagen, der medvirker til den personlige og faglige udvikling inkl. faglig vejledning/supervision og deltagelse i kliniske tværfaglige interessegrupper.
 • Deltage med engagement og åbenhed i udviklingssamtaler for medarbejdere.
 • Deltage i udviklingsaktiviteter/-projekter med henblik på en målrettet kvalitetsudvikling inden for den palliative indsats til børn og unge.
 • Anvende utilsigtede hændelser i et læringsperspektiv.