Visitation og henvisning

Visitation

Det enkelte ophold i Strandbakkehuset tilbydes ud fra en vurdering af barnet eller den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer, samt den enkelte families behov for støtte og aflastning.


Visitationskriterier

Barnet/den unge

  • Skal være 0-18+ år
  • Skal have en livsbegrænsende eller livstruende sygdom
  • Henvisning til Strandbakkehuset er ikke afhængig af diagnose
  • Skal have behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats
  • Må under ophold på Strandbakkehuset gerne være i behandling iværksat af hospitals- eller praktiserende læge


Familien

  • Har behov for aflastning og den tværfaglige indsats, som Strandbakkehuset tilbyder
  • Skal være orienteret om barnets eller den unges tilstand og kende til opholdets aflastende og lindrende formål
  • Skal selv ønske indlæggelse på Strandbakkehuset


Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering og foretages af hospicelederen eller dennes stedfortræder i samarbejde med den tilknyttede læge.

Der visiteres løbende alle hverdage i dagtimerne.

Der findes ikke nogen venteliste til Strandbakkehuset. Dette betyder imidlertid ikke, at der i perioder ikke kan være ventetid. Hver henvisning vurderes ud fra barnets og familiens aktuelle situation og behov.

Strandbakkehuset kontakter den pågældende familie eller afdelingen, hvor barnet/den unge er indlagt inden for to hverdage fra modtagelse af henvisningen.


Frit hospicevalg

I Danmark er der to børne- og ungehospicer: Strandbakkehuset i Rønde på Djursland samt Lukashuset i Hellerup, Nordsjælland. Der er frit hospicevalg i Danmark, og begge hospicer modtager patienter fra hele landet. Det betyder, at man selv har mulighed for at vælge, hvor i landet man ønsker at blive indlagt på hospice. Indlæggelse på hospice er gratis for familien.


For patienter uden for Region Midtjylland kan der i nogle tilfælde blive tale om egenbetaling af transport.

Henvisning

Henvisning til Strandbakkehuset kan foretages af praktiserende læge, af læge på en hospitalsafdeling eller en læge i et børne–unge palliativt team.


Når vi har modtaget henvisningen, vil vi desuden kontakte familien med henblik på en samtale og yderligere information om barnets/den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning.


Sådan sender du en henvisning

OBS: Henvisningen skal altid følges af et udfyldt henvisningsskema


For fagpersoner i Region Midtjylland

Henvisningen sendes elektronisk til Strandbakkehuset via et lukket og sikkert system: Region Midtjyllands EPJ (Elektronisk Patient Journal).

Henvisningsskemaet udfyldes som en SFI i EPJ.
  • Strandbakkehuset afd. SBH 7082.02.0
  • Lokationsnummer: 5790002510205


For andre fagpersoner

Henvisning samt udfyldt henvisningsskema sendes via sikker mail til mail@strandbakkehuset.dk.

Fagpersoner såvel som familie eller andre pårørende er velkomne til at kontakte os med spørgsmål til indlæggelse, eller hvis du/I ønsker at besøge Strandbakkehuset inden en henvisning udarbejdes eller en indlæggelse planlægges.

Kontakt afdelingsleder Lisbeth Højer på tlf. 7841 3444 eller hospiceleder Elin Høymark på tlf. 7841 3403.